NAV
python javascript

سابقه تغییرات

۱۴۰۱/۰۲/۱۰
● راه اندازی بخش مستندات

● اضافه کردن وب سرویس به بخش تبادل سریع

GET /oapi/v1/otc/tickers

GET /oapi/v1/otc/ticker

۱۴۰۱/۰۴/۱۵

● اضافه کردن وب سرویس به بخش بازار حرفه ای

GET /oapi/v1/market/tickers

GET /oapi/v1/market/ticker

GET /oapi/v1/market/orderbook

GET /oapi/v1/market/trades

۱۴۰۱/۱۰/۰۷

● راه اندازی بخش API Key

● امکان کار با بخش های مربوط به حساب کاربری با استفاده از api ها

1402/06/11

● اضافه کردن وب سرویس های

GET /api/v2/otc/estimate/public

GET /api/v2/otc/estimate

GET /api/v2/otc/convert


توضیحات کلی


مقدمه

به مستندات API اوکی اکسچنج، پیشروترین بازار ارز دیجیتال کشور خوش آمدید. با استفاده از سرویس API می‌توانید علاوه بر اطلاع از آخرین قیمت‌ها و وضعیت بازار رمزارزها، حساب کاربری خود را در اوکی اکسچنج به صورت خودکار و بر اساس کد مدیریت نمایید.

مجموعه Postman

حهت دسترسی سریع و راحت به مجموعه وب سرویس های اوکی اکسچنج می توانید از آن استفاده کنید. جهت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید: مجموعه Postman وب سرویس های اوکی اکسچنج

شرایط استفاده


شروع به کار

Content-Type: application/json

x-api-key: 37c541a1-****-****-****-10fe7a038418

x-signature: leaVRET-****-****-****-j8gnl3uw

x-timestamp: 1664789830555


API Key

نکات مهم :

برای استفاده از ‌‌API های دارای امضا، نیازمند API KEY و SECRET میباشید که در بخش حساب کاربری میتوانید ایجاد نمایید. در Header های این درخواست ها باید کلید های مقابل اضافه شود.

امضاء درخواست ها:

برای امضاء درخواست ها ابتدا باید تمام مشخصات درخواست را مشابه زیر در یک متن آماده کنید:

<method>\n<full_path>\n<timestamp>\n<data>

عنوان توضیحات
method متد استفاده شده در زمان ارسال درخواست به طور مثال
full_path مسیر درخواست داده شده به همراه آرگومان ها و بدون دامنه سایت
timestamp تایم استمپ حال حاضر با منطقه زمانی UTC به میلی ثانیه
data داده های json ارسالی در صورت وجود رمزنگاری شده به صورت base64
def create_signature(secret_key, full_path, request_method, request_data=None):
  timestamp = int(datetime.datetime.utcnow().now().timestamp() * 1000)
  msg = f'{request_method.upper()}\n{full_path}\n{timestamp}'

  if request_data:
    base64encode = base64.b64encode(json.dumps(request_data).encode()).decode()
    msg += f'\n{base64encode}'

  signed_key = hmac.new(
    bytes(secret_key, "utf-8"),
    msg=bytes(msg, "utf-8"),
    digestmod=hashlib.sha256).hexdigest()

  return signed_key, timestamp
function createSignature(secretKey, fullPath, requestMethod, requestData = null) {
 const timestamp = moment().valueOf();
 let msg = `${requestMethod.toUpperCase()}\n${fullPath}\n${timestamp}`;

 if (requestData) {
  const base64Encoded = Buffer.from(JSON.stringify(requestData)).toString('base64');
  msg += `\n${base64Encoded}`;
 }

 const signedKey = crypto
  .createHmac('sha256', secretKey)
  .update(msg)
  .digest('hex');

 return [signedKey, timestamp];
}


مثال :

POST\n/api/v1/test?example=sample\n1689680240824\neyJleGFtcGxlIjoic2FtcGxlIn0=


یا در صورت عدم وجود data :

POST\n/api/v1/test?example=sample\n1689680240824


پس از ساخت متن ریکوئست میتوان با توجه به قطعه کد های زیر در پلتفرم مربوطه مقدار امضاء ریکوئست را به دست آورد.

echo -n "Your Generated Request Text" | openssl dgst -sha256 -hmac "Your SECRET key"


بازار حرفه ای


لیست کوین ها (بازار)

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "tickers": [
    {
      "symbol": "USDT-IRT",    // اختصار
      "last": "30423.0",     // اخرین قیمت
      "best_ask": "30423.0",   // بهترین فروشنده
      "best_bid": "30423.0",   // بهترین خریدار
      "open_24h": "30435",    // قیمت باز شدن کندن در ۲۴ ساعت گذشته
      "high_24h": 45000,     // بیشترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته
      "low_24h": 30423,      // کمترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته
      "vol_24h_pair": 2532046,  // حجم معاملات به تتر در ۲۴ ساعت گذشته
      "vol_24h": 78,       // حجم معاملات به تعداد کوین در ۲۴ ساعت گذشته
      "ts": 1664883685      // اخرین اپیدت
    },
    {
      "symbol": "BTC-USDT",
      "last": "20138.5",
      "best_ask": "20139.6",
      "best_bid": "20139.5",
      "open_24h": "19997.5",
      "high_24h": "20447.9",
      "low_24h": "19731.2",
      "vol_24h_pair": 1513198.570306309,
      "vol_24h": 75.0731143660909,
      "ts": "1665061728860"
    }
  ],
  "msg": "OK",
  "code": 100
}

برای دریافت لیست کوین های بخش بازار حرفه ای، از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

GET /oapi/v1/market/tickers

محدودیت ها:

مشخصات کوین (بازار)

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "ticker": {
    "symbol": "BABYDOGE-USDT",   // اختصار
    "last": "0.000000001251",   // آخرین قیمت
    "best_ask": "0.000000001252", // بهترین فروشنده
    "best_bid": "0.000000001251", // بهترین خریدار
    "open_24h": "0.000000001249", // قیمت باز شدن کندل در ۲۴ ساعت گذشته
    "high_24h": "0.000000001321", // بیشترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
    "low_24h": "0.000000001228",  // کمترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
    "vol_24h_pair": 2532046,    // حجم معاملات به تتر در ۲۴ ساعت گذشته
    "vol_24h": 78,         // حجم معاملات به تعداد کوین در ۲۴ ساعت گذشته
    "ts": 1664883685        // اخرین اپیدت
  }
  "msg": "OK",
  "code": 100
}

برای دریافت قیمت و مشخصات یک کوین با استفاده از اختصار یا نام کوین از این درخواست استفاده کنید.

درخواست:

GET /oapi/v1/market/ticker

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
symbol true جفت ارز مورد نظر بصورت uppercase string

لیست سفارشات کاربران: اردربوک

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "books": {
    "asks": [
      [
        "33000",
        "5000"
      ],
      [
        "33500",
        "5000"
      ]
    ],
    "bids": [
      [
        "31000",
        "10000"
      ]
    ]
  },
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای دریافت لیست سفارش‌ها یا همان اردربوک بازارهای مختلف، از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

GET /oapi/v1/market/orderbook

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
symbol true جفت ارز مورد نظر بصورت uppercase string

تاریخچه معاملات کاربران

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "history": [
    {
      "symbol": "USDT-IRT",
      "side": "sell",
      "sz": "5.0",
      "price": "30015.0",
      "ts": 1672047497423
    },
    {
      "symbol": "USDT-IRT",
      "side": "sell",
      "sz": "993.0",
      "price": "30010.0",
      "ts": 1672047475694
    }
  ],
  "msg": "OK",
  "code": 100
}

برای تاریخچه معاملات کاربران از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

GET /oapi/v1/market/trades

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
symbol true جفت ارز مورد نظر بصورت uppercase string

لیست سفارشات باز کاربر

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "data": [
    {
      "symbol": "USDT-IRT",
      "side": "BUY",
      "type": "LIMIT",
      "price": 42000.0,
      "status": "live",
      "sz": 5.0,
      "fill_sz": 0.0,
      "ts": 1672237395000,
      "ts_update": 1672237395000
    },
    {
      "symbol": "USDT-IRT",
      "side": "SELL",
      "type": "LIMIT",
      "price": 45000.0,
      "status": "live",
      "sz": 5.0,
      "fill_sz": 0.0,
      "ts": 1672237430000,
      "ts_update": 1672237430000
    }
  ],
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای دریافت لیست سفارشات باز کاربر، از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

GET /oapi/v1/trade/market/orderbook

محدودیت ها:

تاریخچه معاملات کاربر

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "history": [
    {
      "symbol": "DOGEIRT",
      "side": "BUY",
      "type": "LIMIT",
      "price": 1430.0,
      "status": "canceled",
      "sz": 200.0,
      "fill_sz": 0.0,
      "ts": 1613817900329,
      "ts_update": 1613818124385
    },
    {
      "symbol": "DOGEIRT",
      "side": "BUY",
      "type": "LIMIT",
      "price": 1479.0,
      "status": "canceled",
      "sz": 140.0,
      "fill_sz": 0.0,
      "ts": 1613818385605,
      "ts_update": 1613818902906
    }
  ],
  "msg": "OK",
  "code": 100
}

برای دریافت لیست تاریخچه معاملات کاربر، از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

GET /oapi/v1/trade/market/history

محدودیت ها:

ثبت سفارش (بازار)

نمونه پارامتر های ارسالی:

{
  "quantity": "100",
  "symbol": "USDT-IRT",
  "type": "STOP_LOSS",
  "side": "BUY",
  "price": "35000",
  "stop_price": "35000"
}

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "order_id": 97, //شناسه سفارش
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای ثبت سفارش جدید در بخش بازار حرفه ای از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

POST /oapi/v1/trade/market

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
quantity true مقدار سفارش string
symbol true اختصار کوین همراه مارکت string
type true نوع سفارش (LIMIT , MARKET , STOP_LOSS) string
side true جهت سفارش string
price (true به جز برای نوع MARKET) قیمت سفارش string
stop_price (true فقط برای نوع STOP_LOSS) ایستگاه string

لغو سفارش (بازار)

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای لغو یک سفارش باز در بخش بازار حرفه ای از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

POST /oapi/v1/trade/market/cancel

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
order_id true شناسه سفارش string

فاکتور معاملات (بازار)

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "data": [
    {
      "order_id": 88,     //شناسه فاکتور
      "price": 30000.0,    //قیمت
      "fee": 0.015,      //کمیسیون
      "fee_ccy": "USDT",   //واحد کارمزد
      "ts": 1665928207000   //تاریخ ایجاد
    }
  ],
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای دریافت فاکتور یک سفارش از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

GET /oapi/v1/trade/market/fills

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
order_id true شناسه سفارش string


تبادل سریع


لیست کوین های موجود (تبادل سریع)

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "tickers": [
    {
      "asset": "USDT",    // اختصار
      "allow_buy": true,   // وضعیت خرید
      "allow_sell": true,   // وضعیت فروش
      "name": "Tether",    // نام کامل
      "lot_size": 5,     // تعداد اعشار مجاز
      "buy_px": "32875",   // قیمت خرید از سایت
      "sell_px": "32875"   // قیمت خرید از سایت
    },
    {
      "asset": "VITE",
      "allow_buy": true,
      "allow_sell": true,
      "name": "VITE",
      "lot_size": 1,
      "buy_px": 898.145,
      "sell_px": 895.515
    }
  ],
  "msg": "OK",
  "code": 100
}

برای دریافت لیست کوین های تبادل سریع به همراه قیمت و مشخصات، از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

GET /oapi/v1/otc/tickers

محدودیت ها:

مشخصات کوین (تبادل سریع)

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "ticker": [
    {
      "asset": "BTC",     // اختصار
      "allow_buy": true,   // وضعیت خرید
      "allow_sell": true,   // وضعیت فروش
      "name": "Bitcoin",   // نام کامل
      "lot_size": 8,     // تعداد اعشار مجاز
      "buy_px": 634064496,  // قیمت خرید از سایت
      "sell_px": 634061208  // قیمت فروش به سایت
    }
  ],
  "msg": "OK",
  "code": 100
}

برای دریافت قیمت و مشخصات یک کوین با استفاده از اختصار یا نام کوین از این درخواست استفاده کنید.

درخواست:

GET /oapi/v1/otc/ticker

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
asset false جفت ارز مورد نظر بصورت uppercase string

محاسبه ی قیمت

نمونه پارامتر های ارسالی:

 {
    "fromAsset": "USDT",
    "amount": 1,
    "side": "BUY",
    "mode": "AMOUNT"
 }

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

 {
    "amount": 1.0,    //مقدار کوین
    "toSz": 50178,     // total ریالی
    "cnvId": "3d897420-459c-11ee-b9e8-0242ac1c0534", // ایدی تراکنش
    "expire": 5,   // زمان اعتبار قیمت
    "gem": 0.0,   // امتیاز دریافتی
    "msg": "OK",
    "code": 100,
    "status": true
 }

برای دریافت قیمت مقدار کوین انتخاب شده درحالت لاگین از این درخواست استفاده کنید.

درخواست:

POST /api/v2/otc/estimate

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
fromAsset true اختصار کوین مورد نظر به صورت uppercase string
amount true مقدار که معادل تومانی و یا مقدار کوین مورد نظر است. number
side true جهت سفارش که برای خرید مقدار buy و برای فروش مقدار sell string
mode true نوع فیلد مقدار که دوحالت دارت: TOTAL و یا AMOUNT string

محاسبه ی قیمت

نمونه پارامتر های ارسالی:

 {
    "fromAsset": "USDT",
    "amount": 1,
    "side": "BUY",
    "mode": "AMOUNT"
 }

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

  {
     "amount": 1.0,    //مقدار کوین
     "toSz": 50178,     // total ریالی
     "cnvId": "3d897420-459c-11ee-b9e8-0242ac1c0534", // ایدی تراکنش
     "expire": 5,   // زمان اعتبار قیمت
     "msg": "OK",
     "code": 100,
     "status": true
  }

برای دریافت قیمت مقدار کوین انتخاب شده به صورت پابلیک از این درخواست استفاده کنید.

درخواست:

POST /api/v2/otc/estimate/public

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
fromAsset true اختصار کوین مورد نظر به صورت uppercase string
amount true مقدار که معادل تومانی و یا مقدار کوین مورد نظر است. number
side true جهت سفارش که برای خرید مقدار buy و برای فروش مقدار sell string
mode true نوع فیلد مقدار که دوحالت دارت: TOTAL و یا AMOUNT string

ثبت سفارش (تبادل سریع)

نمونه پارامتر های ارسالی:

{
  "cnvId": "5623ca2a-4570-11ee-a857-0242ac1c0534"
}

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "code": 100,
  "id": 793,
  "msg" : "OK",
  "status": true
}

برای ثبت سفارش خرید یا فروش از سایت از این درخواست استفاده کنید.

درخواست:

POST /api/v2/otc/convert

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
cnvId true توکن قیمت که از وب سرویس estimate دریافت می شود. string

تاریخچه خرید و فروش (تبادل سریع)

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "data": [
    {
      "asset": "BTC",          //اختصار کوین
      "amount": 0.001,          //مقدار
      "amount_rial": 656887.26272,    // قیمت ریالی
      "discount": 0.0,          //تخفیف
      "side": "buy",          //خرید یا فروش
      "ts": 1666180274000        //timestamp
    },
    {
      "asset": "BTC",
      "amount": 0.005,
      "amount_rial": 3226637.1160700005,
      "discount": 0.0,
      "side": "buy",
      "ts": 1665938145000
    }
  ],
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای دریافت لیست تاریخچه های خرید و فروش از سایت از این درخواست استفاده کنید.

درخواست:

GET /oapi/v1/trade/otc/history

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
side false جهت سفارش که برای خرید مقدار buy و برای فروش مقدار sell string


کیف پول


موجودی کیف پول

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "wallets": [
    {
      "asset": "BTC",       // اختصار
      "name": "Bitcoin",     // نام
      "is_withdrawal": null,   // وضعیت برداشت
      "is_deposit": null,     // وضعیت واریز
      "is_transfer": false,    // وضعیت انتقال بین کیف پولی
      "otc_balance": 7.0,     // موجودی تبادل سریع
      "trade_balance": 0.0,    // موجودی بازار حرفه ای
      "pending_trade": 0.0    // درگیر در سفارشات بازار
    },
    {
      "asset": "TRX",
      "name": "TRON",
      "is_withdrawal": true,
      "is_deposit": true,
      "is_transfer": false,
      "otc_balance": 150000.0,
      "trade_balance": 0.0,
      "pending_trade": 0.0
    }
  ],
  "msg": "OK",
  "code": 100
}

برای دریافت موجودی های کیف پول اصلی، از این درخواست استفاده نمایید:

درخواست:

GET /oapi/v1/wallet

محدودیت ها:

دریافت آدرس

نمونه پارامتر های ارسالی:

{
  "coin": "USDT",
  "network": "TRC20",
  "gen_addr": true,
  "update_addr": false
}

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "address": "TDBHSqTa1RKf5QneKBCoqLMvxjPbKUXGLW",  // آدرس
  "tag": "",                     // ممو یا تگ
  "estimated_time": 20274,              // مدت زمان مالکیت آدرس
  "msg": "OK",                    // پیغام خطا(درصورت بروز خطا)
  "code": 100,                    // کد خطا(درصورت بروز خطا)
  "status": true                   // وضعیت پاسخ دریافتی(موفق/ناموفق)
}

برای دریافت آدرس شبکه از این درخواست استفاده کنید.:

درخواست:

POST /oapi/v1/wallet/deposit/address

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
coin true کوین برای واریز string
network true نام شبکه برای واریز string
gen_addr false فلگ برای ساخت آدرس جدید string
update_addr false فلگ برای تمدید آدرس قبلی string

تاریخچه واریز

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "data": [
    {
      "amount": 50000.0,                              // مقدار تراکنش
      "tx_id": "1e336f450982bc92ce01295ad8541248b609393c4f53333f8ccf15a224c7bbbe", // لینک تاکنش
      "address": "TDBHSqTa1RKf5QneKBCoqLMvxjPbKUXGLW",               // ادرس کیف پول
      "asset": "USDT",                               // اختصار کوین
      "status": "DONE",                               // وضعیت واریز
      "ts": 1662806932000                              // زمان واریز
    },
    {
      "amount": 1000.0,
      "tx_id": "3eab6d8987a932cf74aacb292b01584915967a0b9fa8877c9514e112885211cc",
      "address": "TDBHSqTa1RKf5QneKBCoqLMvxjPbKUXGLW",
      "asset": "USDT",
      "status": "DONE",
      "ts": 1662825609000
    }
  ],
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای دریافت تاریخچه های واریز از این درخواست استفاده کنید.:

درخواست:

GET /oapi/v1/wallet/deposit/history

محدودیت ها:

برداشت

نمونه پارامتر های ارسالی:

{
  "coin": "BTC",
  "amount": "0.001",
  "to_address": "dsadsadsa",
  "network": "BTC"
}

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
 "code": 100,
 "id": 123456,
 "internal": true,
 "msg": "OK",
 "status": true
}

برای برداشت کوین و برداشت ریالی از این درخواست استفاده کنید.:

درخواست:

POST /oapi/v1/wallet/withdrawal

محدودیت ها:

پارامتر های ورودی

عنوان اجباری توضیحات نوع
coin true کوینی برای برداشت string
amount true مقدار کوینی برای برداشت string
to_address true ادرس کیف پول مقصد string
network true شبکه string

تاریخچه برداشت

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "data": [
   {
    "address": "0xe037b2a8d8fce5a71b00adc954bb6196a463f2de"   //آدرس کیف پولی که به آن واریز کردیم
    "amount": "0.015"                      // مقدار
    "asset": "ETH"                       // اختصار کوینی که برداشت کردیم
    "coin_id": 8                        // آیدی کوین که برداشت کردیم
    "created_at" : "2022-09-28T10:39:12.000Z"          // تاریخ ایجاد
    "des_for_user": null                    // توضیحات تراکنش
    "fee": "0"                         // کمیسیون
    "full_t": "122"                       //
    "id": 1959650                        // آیدی
    "network": "ERC20"                     // شبکه ی استفاده شده
    "status": "DONE"                      // وضعیت برداشت
    "tag": ""
    "txid": "okex-internal-1959650"               // لینک تراکنش
   }
  ],
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای دریافت تاریخچه برداشت ها از این درخواست استفاده کنید.

درخواست:

GET /oapi/v1/wallet/withdrawal/history

محدودیت ها:

انتقال

نمونه پارامتر های ارسالی:

{
  "coin": "USDT",
  "amount": "0.001",
  "wallet_from": "OTC",
  "wallet_to": "TRADE"
}

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای انتقال بین کیف پولی از این درخواست استفاده کنید.:

درخواست:

POST /oapi/v1/wallet/transfer

محدودیت ها:

عنوان اجباری توضیحات نوع
coin true کوینی برای انتقال string
amount true مقدار کوینی برای انتقال string
wallet_from true کیف پول مبدا string
wallet_to true کیف پول مقصد string

تاریخچه انتقال

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "data": [
    {
      "amount": 829268123.1733981,    // مقدار انتقال
      "asset": "IRT",           // اختصار کوینی که انتقال دادیم
      "wallet_from": "OTC",        // کیف پولی که از ان انتقال دادیم
      "wallet_to": "TRADE",        // کیف پولی که به آن انتقال دادیم
      "ts": 1662649337000         // تاریخ انتقال
    },
    {
      "amount": 829268123.1733981,
      "asset": "IRT",
      "wallet_from": "TRADE",
      "wallet_to": "OTC",
      "ts": 1662650319000
    }
  ],
  "code": 100,
  "msg": "OK"
}

برای دریافت تاریخچه انتقال از این درخواست استفاده کنید.:

درخواست:

GET /oapi/v1/wallet/transfer/history

محدودیت ها:


ملاحظات


کد وضعیت ها

کد توضیحات
200 عملیات با موفقیت انجام شد
401 توکن وجود ندارد یا نامعتبر است
403 خطای دسترسی
400 درخواست نامعتبر
404 دیتای مورد نظر یافت نشد
422 مقادیر ورودی به درستی وارد نشده است
500 خطای داخلی سرور لطفا این مورد را به پشتیبانی اطلاع دهید

کد خطاها

API ها از کد خطاهای زیر استفاده میکنند:

کد توضیحات
100 OK
101 نوع دیتای ارسالی باید به فرم JSON باشد
102 اطلاعات درخواستی مورد نظر یافت نشد
103 اختصار کوین اجباری است
104 درخواست انجام نشد
105 تاریخ شروع نامعتبر است
106 تاریخ پایان نامعتبر است
107 خطای سیستمی
108 مقادیر الزامی را وارد کنید
109 مقادیر را به درستی وارد کنید
110 تاریخ منقضی شده
111 این ip به api key دسترسی ندارد
112 فیلد side اجباری است
113 دسترسی به apy key امکان پذیر نیست
1000 در حال حاظر واریز کوین مورد نظر بسته می باشد.
1001 جهت تمدید آدرس باید حداقل ۱۵ دقیقه از زمان دریافت یا تمدید قبلی گذشته باشد.
1002 آدرس موجود نمی باشد یا منقصی شده است در صورت لزوم میتواند آدرس بسازید.
1003 آدرس موجود نمی باشد در صورت لزوم میتواند آدرس بسازد.
1100 مقدار برداشت شما نباید کمتر از 50 هزار تومان باشد.
1101 برداشت در حال حاظر بسته می باشد لطفا چند دقیقه دیگر تلاش کنید.
1102 حساب شما باید تایید شده باشد.
1103 برداشت از حساب برای شما بسته می باشد.
1104 کیف پول شما تا زمان معینی بسته می باشد.
1105 آدرس مورد نظر صحیح نمی باشد.
1106 در هر بار برداشت کوین ، امکان برداشت بیش از 100 میلیون میسر نیست!
1107 شما تنها مجاز به ۳ درخواست برداشت در هر ۲۴ ساعت می باشید به مبلغ 300 میلیون تومان، لطفا ۲۴ ساعت دیگر سعی کنید.
1108 حداکثر برداشت از حساب شما نباید بیشتر از 100 میلیون تومان در روز باشد.
1109 موجودی حساب شما کافی نمی باشد.
1200 خطای انتقال
1201 انتقال بسته شده است
1202 کیف پول مبدا یا کیف پول مقصد نامعتبر است
1300 خرید ارز مورد نظر بسته می باشد.
1301 کوین شناسایی نشد ،‌ لطفا مراحل خرید را از اول طی کنید.
1302 مقدار کمتر از حد مجاز می باشد.
1303 حساب شما بسته می باشد در صورت نیاز می توانید با پشتیبانی تماس بگیرید.
1304 خرید یا فروش از سایت برای شما بسته میباشد.
1305 لطفا ابتدا اطلاعات پایه خود را تایید نمایید.
1306 مشکل در خرید ارز مورد نظر لطفا چند دقیقه دیگر تلاش کنید.
1307 موجودی حساب شما کافی نمی باشد.
1308 قیمت کمتر از حد مجاز.
1309 مشکل در خرید ارز مورد نظر لطفا چند دقیقه دیگر تلاش کنید.
1400 امکان ثبت ترید در حال حاظر امکان پذیر نمی باشد.
1401 ثبت ترید برای کوین مورد نظر امکان پذیر نمی باشد.
1402 مقدار اعشار وارد شده در مقدار معتبر نمی باشد.
1403 مقدار مورد نظر کمتر از حد مجاز می باشد.
1404 قیمت نباید بیشتر از حد مجاز باشد.
1405 سفارش خود را در بازه معتبر ثبت نمایید.
1406 ایستگاه و قیمت نباید با هم برابر باشند.
1407 ایستگاه نباید از قیمت مارکت کوچکتر یا مساوی باشد.
1408 ایستگاه نباید از قیمت شما بزرگتر باشد.
1409 ایستگاه نباید از قیمت مارکت بزرگتر یا مساوی باشد.
1410 ایستگاه نباید از قیمت شما کوچکتر باشد.
1411 مشکل در ثبت معامله دوباره اقدام نمایید.
1412 معامله مناسب برای شما یافت نشد.
1413 امکان ثبت معامله برای شما بسته می باشد.
1414 در حال حاظر امکان لغو معامله میسر نمی باشد.
1415 معامله یافت نشد.
1416 لغو معامله برای این مارکت بسته میباشد.
1417 شماره معامله وارد شده صحیح نمی باشد.
1418 سفارش لغو نشد لطفا دوباره اقدام نمایید.
1419 تعداد سفارش های باز شده بیش از حد مجاز می باشد.
1420 مبلغ سفارش باید بیشتر از حداقل مقدار موجود باشد.
1421 پارامتر مقدار یا قیمت اشتباه می باشد.
1422 سفارش لغو نشد ، سفارش از قبل کامل شده.
1423 سفارش لغو نشد ، سفارش از قبل لغو شده می باشد.
1424 مقدار فعلی بیش از حد مجاز می باشد لطفا مقدار خود را کاهش دهید.